Zavřít× Zavolejte nám 577 110 611

Všeobecné obchodní podmínky E-shopu společností GC skupiny pro montážní firmy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Identifikace Prodávajícího

1.1.1. Společnostmi GC skupiny pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek E-shopu společností GC skupiny pro montážní firmy (dále také jen „VOP“) a Prodávajícím se rozumí tyto obchodní společnosti:
- GIENGER spol. s.r.o., se sídlem Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla, IČ: 44018045, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3321,
- GIENGER BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Mostecká 157, 360 01 Otovice, IČ: 62623401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6352,
- GIENGER CENTRON, s.r.o., se sídlem U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha 4, IČ: 17048109, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2538,
- GIENGER Tábor spol. s r.o., se sídlem Vožická 2604, 390 02 Tábor, IČ: 29216834, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21653.
1.1.2. Prodávajícím ve smyslu těchto VOP je vždy jedna ze společností GC skupiny, přičemž tato je vždy uvedena v potvrzení Objednávky. Prodávající zajišťuje prodej nabízeného Zboží, záruční a pozáruční servis a náhradní díly.

1.2. Působnost VOP

1.2.1. Tyto VOP upravují on-line objednávkový systém a vzájemná práva a povinnosti stran Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu pro montážní firmy.
1.2.2. Kupující bere na vědomí, že v rozsahu, v jakém Kupní smlouva nestanoví jinak, se na ni v plné míře vztahují tyto VOP, přičemž souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP předem seznámil, že jsou mu VOP srozumitelné, že mu byly před uzavřením Kupní smlouvy poskytnuty v archivovatelné podobě a nemá k nim žádné výhrady.
1.2.3. V případě odchylných ujednání Kupní smlouvy od ujednání v těchto VOP má přednost ujednání uvedené v Kupní smlouvě, přičemž ostatní ujednání VOP tím nejsou dotčeny.
1.2.4. V případě, že je s Kupujícím uzavřena rámcová smlouva o obchodní spolupráci (např. Dohoda o obchodních podmínkách, Rámcová dohoda o prodeji zboží, apod.), má tato vždy přednost před VOP s výjimkou specifických ustanovení VOP týkajících se nákupu přes E-shop.

1.3. Definice a výklad pojmů

1.3.1. E-shop – on-line objednávkový systém provozovaný Prodávajícím pod doménou https://obchod.gienger.cz/ zaměřený na on-line objednávky a následný prodej zboží ze segmentu TZB registrovaným podnikatelským subjektům za účelem jeho dalšího prodeje.
1.3.2. Dodání Zboží - za dodání Zboží se rozumí předání Zboží prvnímu dopravci k odeslání na místo určení, popřípadě osobní převzetí Zboží, je-li sjednána možnost osobního odběru Zboží v provozovně Prodávajícího.
1.3.3. Důvěrné informace - veškeré údaje a informace, které se strany v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dozví a které tímto budou druhé smluvní straně zpřístupněny, včetně obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací.
1.3.4. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu, a která je současně u Prodávajícího registrována jako smluvní odběratel (tzv. montážní firma); pro účely těchto VOP je Kupujícím vždy pouze podnikatel ve smyslu § 420 odst. 1 OZ, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.3.5. Neskladové Zboží – Zboží označené v nabídce jako „NA DOTAZ“, které se v době uzavření Kupní smlouvy fyzicky nenachází na skladě Prodávajícího.
1.3.6. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.3.7. Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, který odesílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu.
1.3.8. Podstatné porušení smlouvy – je takové porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy, o němž strana porušující Kupní smlouvu již v době jejího uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení v době jejího uzavření předvídala.
1.3.9. Prodávající – společnosti GC skupiny identifikované v čl. 1.1.1. VOP.
1.3.10. Přechod nebezpečí škody na Zboží - je takový přechod odpovědnosti za škody na Zboží jako ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci (Zboží), a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, ve smyslu § 2121 a násl. OZ.
1.3.11. Reklamace – uplatnění nároků z titulu odpovědnosti za vady Zboží nebo z titulu záruky za jakost Zboží, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.
1.3.12. Skladové Zboží – Zboží označené v nabídce jako „SKLADEM“, které se v době uzavření Kupní smlouvy fyzicky nachází na skladě Prodávajícího.
1.3.13. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky E-shopu GC skupiny pro montážní firmy dostupné na adrese: https://obchod.gienger.cz/obchodni-podminky/.
1.3.14. Zboží – movité věci nabízené prostřednictvím E-shopu tvořící předmět Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

2.1. K tomu, aby měl Kupující přístup na stránky E-shopu, je povinen se u Prodávajícího zaregistrovat jakožto jeho smluvní odběratel Zboží (tzv. montážní firma).
2.2. Registraci je možné provést prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, v některé z provozoven Prodávajícího nebo prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího. V rámci registrace je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poskytnutí informací a předložení dokumentů zejména k ověření jeho platební morálky a pověsti.
2.3. Na základě provedení registrace Kupujícím zašle Prodávající Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu registrační údaje k přístupu na stránky E-shopu. Na základě zadání těchto registračních údajů na stránce https://obchod.gienger.cz/ je Kupující oprávněn vstoupit na stránky E-shopu a uzavírat s Prodávajícím Kupní smlouvy dle těchto VOP. Kupující je srozuměn s tím, že registrační údaje jsou důvěrnými informace, o nichž je Kupující povinen zachovávat mlčenlivost dle čl. 6. VOP.
2.4. Registrací a prvním přihlášením do E-shopu Kupující přistupuje na tyto VOP ve znění účinném k okamžiku tohoto přihlášení. V případě změny VOP přistupuje Kupující na změněné VOP při přihlášení do E-shopu anebo před odesláním Objednávky dle čl. 3.2.2 VOP. Provádění případných změn VOP Prodávajícím se řídí čl. 7.6. VOP.
2.5. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že registraci Kupujícího je Prodávající oprávněn kdykoli zrušit, zejména z důvodu opakovaného prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny či při nevyužívání uživatelského účtu.

3. NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Nabídka Zboží

3.1.1. Veškeré Zboží, které Prodávající nabízí, je uveřejněno na internetových stránkách E-shopu v jednotlivých kategoriích a podkategoriích dle druhu Zboží. Vystavení Zboží na těchto stránkách je výzvou k podání Objednávky (návrhu na uzavření Kupní smlouvy), není určeno určitým adresátům a není závaznou nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ. Vystavením Zboží na internetových stránkách E-shopu Prodávající nezaručuje jeho dostupnost.
3.1.2. Nabídka Zboží obsahuje zejména následující informace:
- označení Zboží a popis jeho hlavních vlastností,
- skladová dostupnost Zboží,
- cena Zboží,
- možné způsoby dodání Zboží.
3.1.3. Upřesnění dostupnosti Neskladového Zboží sděluje Prodávající Kupujícímu až na základě Objednávky (např. e-mailem či telefonicky). Kupující má právo vzít svou Objednávku (nabídku na uzavření Kupní smlouvy) zpět, sdělí-li mu Prodávající, že Zboží již není dostupné nebo je dostupné v pozdějším termínu.

3.2. Objednávka Zboží

3.2.1. Kupující, který má zájem Zboží zakoupit, toto Zboží kliknutím na odkaz „vložit do košíku“ nebo „koupit“ vloží do virtuálního nákupního košíku E-shopu. Poté může pokračovat v nákupu dalšího Zboží. Veškeré zboží, které vložil do nákupního košíku, může Kupující zkontrolovat kliknutím na ikonu nákupního košíku v horní části stránek E-shopu v internetovém prohlížeči. Zde si může Kupující prohlédnout veškeré položky nákupu, zkontrolovat jejich ceny bez DPH i včetně DPH, a množství Zboží. Kupující má právo v této fázi nákupu odstranit položky z nákupního košíku, popřípadě změnit jejich množství.
3.2.2. Po provedené kontrole Kupující zvolí způsoby dodání Zboží a odešle Objednávku prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat (Dokončit objednávku)“. Pokud došlo od doby registrace Kupujícího ke změně VOP, vysloví Kupující před odesláním Objednávky svůj bezvýhradný souhlas s aktuálním zněním VOP označením „zaškrtávacího políčka“.
3.2.3. Veškeré Objednávky učiněné Kupujícím jsou považovány za návrh na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1731 OZ a jsou pro Kupujícího právně závazné. Odesláním Objednávky uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s tím, aby mu Prodávající zaslal daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.
3.2.4. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu (obrázky, fotografie, nákresy apod.) je informativního charakteru (např. jednotlivé varianty zboží či produktů se mohou lišit detaily uvedenými v popisu daného zboží či produktu, zobrazení barev je limitováno technickými možnostmi prohlížecího zařízení a nemusí tak vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti, doplňky a dekorace nejsou součástí produktů, pokud tak není přímo uvedeno) a skutečné rozměry některých produktů se mohou od deklarovaných hodnot lišit v rámci příslušných norem. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
3.2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


3.3. Potvrzení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy


3.3.1. Prodávající Objednávku učiněnou Kupujícím po kontrole dostupnosti Zboží potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od přijetí Objednávky Kupujícího, přičemž tuto lhůtu obě smluvní strany považují za bezodkladné přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Nečinnost Prodávajícího nezakládá domněnku souhlasu s Objednávkou. Nepotvrdí-li Prodávající Objednávku Kupujícího v uvedené lhůtě, má se za to, že Objednávku nepřijímá a Kupní smlouva není uzavřena.
3.3.2. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu a stává se pro její strany právně závaznou.
3.3.3. Pokud se potvrzení Objednávky vrátilo na e-mailovou adresu Prodávajícího jako nedoručitelné, je toto přijetí Objednávky právně neúčinné a Kupní smlouva není platně uzavřena. Prodávající nezodpovídá za jakékoliv chybně vyplněné kontaktní údaje, v důsledku čehož potvrzení Objednávky nemůže být doručeno Kupujícímu, ani za jakoukoli jinou nemožnost doručení potvrzení Objednávky Kupujícímu.
3.3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.4. Obsah Kupní smlouvy, vzájemná práva a povinnosti smluvní stran

3.4.1. Prodávající má povinnost dodat Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto Zboží. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu řádně a včas, ve výši a termínu dle Kupní smlouvy.
3.4.2. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů, který je Prodávající oprávněn určit na základě vyhodnocení informací zejména o platební morálce a pověsti Kupujícího, a to:
- platba převodem z účtu na základě daňového dokladu (faktury) – Kupující obdrží daňový doklad (fakturu) od Prodávajícího současně se Zbožím, přičemž Kupující kupní cenu uhradí bezhotovostně poukázáním na účet Prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře);
- platba v hotovosti – zaplacením kupní ceny při osobním převzetí Zboží na základě daňového dokladu (faktury).

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Lhůty pro dodání Zboží

4.1.1. Prodávající dodá dodat Skladové Zboží Kupujícímu zpravidla do 7 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebyl-li dohodnut jiný termín dodání.
4.1.2. Zboží, které nebylo označeno jako Skladové Zboží, je dodáváno ve lhůtě stanovené Prodávajícím v potvrzení Objednávky. Dodací lhůty Neskladového Zboží jsou sjednávány individuálně dle dodacích termínů dodavatelů.
4.1.3. V případě osobního odběru Skladového Zboží Prodávající Kupujícímu v potvrzení Objednávky sdělí, kdy bude Skladové Zboží připraveno na provozovně Prodávajícího k osobnímu odběru a lhůtu k jejímu vyzvednutí. Nevyzvednutí Skladového Zboží v této lhůtě bez předchozího upozornění Prodávajícího je považováno za odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím.

4.2. Způsob dodání Zboží

4.2.1. Způsob dodání Zboží zvolí Kupující v Objednávce. V případě volby dodání Zboží na kterékoli místo určené Kupujícím v rámci České republiky je Zboží Kupujícímu dodáno, je-li Prodávajícím předáno prvnímu dopravci k doručení do místa určení. V případě volby převzetí Zboží na provozovně Prodávajícího je Zboží dodáno Kupujícímu jeho osobním převzetím.
4.2.2. Pro celou Českou republiku je doprava zajišťována Prodávajícím nebo jeho smluvním dopravcem, přičemž výběr smluvního dopravce závisí na objemu zásilky a jeho výběr provádí Prodávající. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, dopravuje Prodávající Zboží Kupujícímu bezplatně.

4.3. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

4.3.1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím tohoto Zboží od Prodávajícího nebo od dopravce, podle zvoleného způsobu dodání Zboží.
4.3.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku předání Zboží prvnímu dopravci k odeslání do místa určení. V případě osobního odběru přechází toto nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží na provozovně Prodávajícího.

4.4. Prohlídka Zboží Kupujícím

4.4.1. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí za účelem včasného zjištění vad, které vykazuje už při převzetí. Zjistí-li Kupující na základě řádně a včas provedené prohlídky, že má Zboží vady, je povinen tyto vady Prodávajícímu neprodleně oznámit.
4.4.2. V případě vad zjistitelných s přihlédnutím k podnikatelské povaze Kupujícího při převzetí věci, včetně vad množství Zboží a vad druhu Zboží, se za přiměřenou lhůtu k oznámení vad ve smyslu § 2112 OZ považuje lhůta do 48 hodin od převzetí Zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě nedodržení této lhůty mu nebude právo z vad přiznáno, ani v případném soudním řízení, ve smyslu uvedeného ustanovení OZ. V případě vad nezjistitelných při převzetí Zboží ani při obvyklé péči podnikatele je Kupující povinen vady Prodávajícímu oznámit nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nich prokazatelně dozví, nejpozději však do 2 let od převzetí Zboží.
4.4.3. Za vadu se nepovažuje vlastnost nebo nedostatek Zboží, které musel Prodávající při vynaložení obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, ledaže Prodávající vlastnost nebo vadu zamlčel nebo Kupujícího ujistil, že je Zboží bez vad.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE

5.1. Odpovědnost Prodávajícího

5.1.1. Prodávající odpovídá za to, že Zboží nemá vady v souladu s OZ.
5.1.2. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na vady vzniklé:
- nesprávným nebo nevhodným projektem;
- nevhodným skladováním nebo přepravou prováděnou Kupujícím;
- nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí;
- neodborným anebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží;
- použitím k nevhodnému účelu či v extrémních provozních podmínkách;
- živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby;
- špatnou montáží, manipulací, zapojením nebo obsluhou, ledaže jde o montáž nebo jiné uvedení dodaného Zboží do provozu provedené Prodávajícím na základě ujednání v Kupní smlouvě nebo ledaže Prodávající spolu se Zbožím nedodal Kupujícímu návody a upozornění na zvláštní pravidla vážící se k užívání daného Zboží (informace o vlastnostech, o způsobu použití a údržby, o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby apod.) s výjimkou pravidel, o nichž lze předpokládat, že jsou Kupujícímu jakožto průměrně obezřetnému podnikateli známy.
5.1.3. Prodávající dále neodpovídá za vady, pro které poskytl Kupujícímu slevu z kupní ceny. U Zboží prodávaného za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží, neodpovídá Prodávající za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena. U Zboží použitého neodpovídá Prodávající za vady vzniklé jeho dřívějším použitím nebo opotřebením.
5.1.4. Prodávající neodpovídá rovněž za vady, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět, nebo které si Kupující způsobil sám.

5.2. Záruka za jakost Zboží a záruční doba

5.2.1. Je-li součástí Zboží záruční listina výrobce, vztahuje se na Zboží při dodržení všech záručních podmínek záruka výrobce. Není-li záruka výslovně poskytnuta, pak platí, že výrobce záruku za jakost Zboží neposkytuje.
5.2.2. Délka záruční doby je specifikována v záručním listu výrobce. Práva z odpovědnosti za vadu Zboží, pro které platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li tato práva uplatněna v záruční lhůtě.
5.2.3. Dojde-li v rámci Reklamace k výměně Zboží, začne na nové Zboží běžet nová záruční lhůta, pouze poskytne-li výrobce záruku i na toto vyměněné Zboží. V opačném případě nová záruční doba běžet nezačne.

5.3. Místo a způsob uplatnění Reklamace

5.3.1. Kupující je oprávněn Zboží reklamovat v provozovně Prodávajícího, v níž bylo zakoupeno, a v případě dodání Zboží na místo určené Kupujícím v nejbližší provozovně Prodávajícího, ledaže byl v záručním listě uveden jiný podnikatel oprávněný k vyřízení Reklamace.
5.3.2. Kupující může rovněž Zboží reklamovat v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí Reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží nebo poskytovaných služeb.
5.3.3. Doporučeným způsobem provedení Reklamace je zaslání písemné Reklamace běžnou poštou na adresu příslušné provozovny Prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího. Písemná Reklamace musí obsahovat zejména popis vad (vhodné je přiložení fotodokumentace reklamovaných vad), Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace v souladu s těmito VOP, kontaktní údaje Kupujícího.
5.3.4. Následně Prodávající s Kupujícím dohodne způsob zaslání Zboží (např. Kupujícím, smluvním dopravcem Prodávajícího). V případě, že Zboží nelze zaslat (např. když již bylo Zboží zamontováno, použito) dohodě se Prodávající s Kupujícím na jiném způsobu prohlídky Zboží (např. prohlídka Zboží Prodávajícím či servisním technikem dodavatele Prodávajícího přímo na místě, kde se Zboží nachází) a Kupující je povinen takovou prohlídku Zboží umožnit. Zboží, které bylo namontováno, nesmí být do doby rozhodnutí o Reklamaci demontováno. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu, resp. umožnit jeho Prohlídku neprodleně po dohodnutí způsobu s Prodávajícím. Prodávající vyřídí reklamaci zpravidla do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění Kupujícím s přihlédnutím ke složitosti a případné technické či administrativní náročnosti (např. projednání s výrobcem reklamovaného Zboží).
5.3.5. V případě oprávněné Reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na Reklamaci Zboží (zejména náklady na zaslání Zboží Prodávajícímu). V případě neoprávněné Reklamace Prodávající zašle Zboží zpět Kupujícímu nebo je uskladní a vyzve Kupujícího k jeho vyzvednutí, a to vždy na náklady Kupujícího.
5.3.6. Kupující je povinen převzít si reklamované Zboží do 30 dnů ode dne rozhodnutí o vyřízení Reklamace. Po této době je Prodávající oprávněn na náklady Kupujícího Zboží uskladnit, zaslat Kupujícímu, svépomocně prodat nebo zlikvidovat.

5.4. Nároky Kupujícího z vad Zboží – vady množství

5.4.1. Dodání neúplného množství Zboží
5.4.1.1. Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího vyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, nepovažuje se tato částečná dodávka Zboží za vadu. Dodání zbývajícího množství Zboží nebo zbývající části Zboží závisí na dodatečné dohodě Prodávajícího s Kupujícím.
5.4.1.2. Pokud z dokladu o předání Zboží nebo z prohlášení Prodávajícího nevyplývá, že dodává Zboží v menším množství nebo jen jeho část, pak je Kupující povinen ohlásit tuto skutečnost Prodávajícímu ve lhůtě dle čl. 4.4.2. Prodávající následně dodá zbývající množství Zboží nebo jeho zbývající část Kupujícímu.
5.4.2. Dodání většího množství Zboží
5.4.2.1. V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu větší množství Zboží, než jaké vyplývá z Kupní smlouvy, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží Prodávajícímu sdělit, že nadbytečné množství nepřijímá, jinak se Kupní smlouva považuje za uzavřenou i ohledně tohoto nadbytečného množství, přičemž kupní cena bude zvýšena způsobem odpovídajícím většímu množství.
5.4.3. Nároky Kupujícího z porušení Kupní smlouvy podstatným způsobem
5.4.3.1. Pokud vady Zboží znamenají, že je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem ve smyslu čl. 1.3.8. VOP, má Kupující právo požadovat:
- odstranění vad výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné;
- odstranění vad opravou Zboží;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- odstoupení od Kupní smlouvy.
5.4.3.2. Volbu některého z nároků dle čl. bodu 5.4.3.1. VOP je Kupující povinen oznámit současně s oznámením vady, nejpozději však do 3 dnů od odeslání tohoto oznámení Prodávajícímu. Již uplatněný nárok Kupujícího není možné změnit, ledaže s tím vysloví souhlas Prodávající, nebo že se ukáže, že Kupující původně požadoval opravu Zboží, které však vykazuje vady neodstranitelné.
5.4.3.3. Nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nemůže Kupující uplatnit v případě, že nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém je obdržel, s výjimkou těchto případů:
- před řádným zjištěním vady bylo Zboží prodáno nebo spotřebováno, pak je Kupující povinen vrátit Zboží doposud neprodané nebo nespotřebované a poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití či prodeje prospěch;
- ke změně stavu Zboží došlo v důsledku prohlídky Zboží za účelem zjištění jeho vad;
- Kupující Zboží použil ještě před zjištěním jeho vad;
- Kupující sám nemožnost vrácení Zboží ve stejném stavu nezpůsobil svým jednáním nebo opomenutím.
5.4.3.4. Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-li Reklamaci za oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizuje ji formou opravného daňového dokladu (dobropisu).
5.4.4. Porušení Kupní smlouvy nepodstatným způsobem
5.4.4.1. Za nepodstatné porušení Kupní smlouvy se považuje jiné porušení než je uvedené v čl. 1.3.8. VOP. Pokud vady Zboží znamenají, že je Kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, pak má Kupující právo na:
- dodání chybějícího Zboží;
- odstranění vad Zboží (opravu věci);
- přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.4.4.2. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny je povinen Kupující oznámit Prodávajícímu současně s oznámením vady Zboží. Jinak je Prodávající povinen dle své volby dodat chybějící Zboží, dodat Zboží nové nebo odstranit vady Zboží opravou.
5.4.4.3. Uplatňoval-li Kupující slevu z kupní ceny, pak Prodávající, uzná-li Reklamaci za oprávněnou, oznámí Kupujícímu výši poskytnuté slevy a zrealizuje ji formou opravného daňového dokladu (dobropisu).

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POVINNOST MLČENLIVOSTI

6.1. Zpracování osobních údajů

6.1.1. Kupující bere na vědomí, že na webových stránkách www.gcskupina.cz v záložce "Soubory ke stažení" je veřejně dostupný dokument Prodávajícího „Informace o zpracování osobních údajů a kamerovém systému“ (dále také jen „Dokument“). Prostřednictvím Dokumentu Prodávající poskytuje podrobnější informace o svém kamerovém systému a dále poskytuje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů s tím spojených.
6.1.2. V případě, že Kupující vloží do prostředí e-shopu informace týkající se jeho zákazníků (dále jen „zákazník“) a tyto informace představují tzv. osobní údaje dle platné právní úpravy (např. GDPR), je povinen postupovat v souladu s touto úpravou, kdy Kupující je správcem osobních údajů zákazníků a Prodávající je zpracovatelem osobních údajů zákazníků. Kupující vkládá osobní údaje o zákaznících (tj. zejména jméno a příjmení, e-mail) jen v rozsahu nezbytně nutném pro účely zaslání nabídky/nabídek Zboží zákazníkovi a jen na dobu nezbytně nutnou ke splnění uvedeného účelu anebo po dobu platnosti registrace Kupujícího v e-shopu. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze dle pokynů Kupujícího. Prodávající zpracovává osobní údaje automatizovaně, a to prostřednictvím svým zaměstnanců či odborných třetích osob (např. poskytovatel IT systému). Prodávající nebude poskytovat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

6.2. Zasílání obchodních sdělení

6.2.1. Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na E-shopu, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Prodávající oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas provedením registrace dle čl. 2 VOP.
6.2.2. Zasílání obchodních sdělení je Kupující oprávněn kdykoliv odmítnout, a to bezplatně a bez jakýchkoliv sankcí, zasláním e-mailu Prodávajícímu.

6.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost

6.3.1. Prodávající a Kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích (např. registrační údaje, cenové údaje), a to i po splnění všech práv a povinností z Kupní smlouvy. Za důvěrné informace se pro účely těchto VOP považují zejména veškeré informace, které nejsou veřejně dostupné, které smluvní strana, jíž se týkají, odpovídajícím způsobem chrání, a jejichž zveřejnění nebo vyzrazení může mít reálný nebo potenciální negativní dopad na některou smluvní stranu, nebo které smluvní strana výslovně jako důvěrné (nebo obdobné) označí. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že důvěrnými informacemi jsou informace o cenách Zboží na stránkách E-shopu.
6.3.2. Prodávající a Kupující se vzájemně zavazují neposkytnout, nesdělit a žádným způsobem nezpřístupnit třetím osobám tyto důvěrné informace.
6.3.3. Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se vztahuje rovněž na obchodní tajemství druhé smluvní strany ve smyslu § 504 OZ, pokud byly smluvní strany vzájemně upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství, nebo pokud tato charakteristika vyplývá z jejich povahy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Bez ohledu na to, zda je Kupující zahraničním subjektem, sjednávají Prodávající a Kupující volbu českého rozhodného práva ve smyslu zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a případných obchodních a reklamačních podmínek Kupujícího.
7.2. Prodávající provozuje přímý prodej Zboží prostřednictvím E-shopu, jakož i další způsoby prodeje Zboží na základě živnostenských oprávnění, a jeho činnost nepodléhá jinému povolení dle zvláštních právních předpisů.
7.3. Uzavřené Kupní smlouvy jsou Prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 5 let od jejich uzavření a nejsou veřejně přístupné.
7.4. Neplatnost jakékoliv části těchto VOP nezpůsobuje neplatnost zbývajících částí a ustanovení VOP.
7.5. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit E-shop a všechny nabídky Zboží i bez udání důvodu. Tato skutečnost nemá vliv na již uzavřené Kupní smlouvy.
7.6. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. Nová verze VOP se však neužije na Objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí (starší) verze VOP. Tyto Objednávky se řídí předchozím zněním VOP. Reklamace se řídí zněním VOP účinným ke dni uplatnění Reklamace.
7.7. Tyto VOP nabývají účinnosti 6.1.2023.

 

POZOR! Používáte zastaralou verzi prohlížeče ve které nemusí e-shop správně fungovat. Přejděte prosím na aktuální verze prohlížečů:
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, ...
V případě potřeby se můžete obrátit na podporu eshop@gcskupina.cz.